Portfolio > Musical Instruments

Chestnut Baritone Uke
Chestnut Baritone Uke
Salvaged Piano Chestnut/Salvaged Piano Spruce
2022

The back inlay is salvaged ebony from antique piano keys.